Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 753 người đã làm bài

[{"tuso":2734,"mauso":1000,"value":2.734,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":1367,"mauso2":500},{"a":13.36,"b":79.98,"ans":"<"},{"type":0,"list":[0.237,42.12,6.303,69.72],"size":4,"max":69.72,"min":0.237},{"type":0,"typeA":5,"typeB":2,"A":497.1,"B":0.4971},{"typeA":3,"typeB":1,"mul":1440,"A":2880,"B":2,"list_multiple":[24,60]},{"oSo":[48,13],"chuyen":14,"idx":0},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[7,11]},{"idx":3,"dukien":40,"thucte":80,"tong":240},{"type":2,"so":6,"startH":3,"startM":27,"endH":20,"endM":42},{"type":1,"a":4,"idv":0}]
[{"tuso":"2734","mauso":"1000","tuso2":"1367","mauso2":"500"},"<","69,72","0,4971","2",{"so0":"48","so1":"13"},"1","40",{"hour":"5","min":"42"},"16"]