Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 756 người đã làm bài

[{"tuso":5658,"mauso":100,"value":56.58,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":2829,"mauso2":50},{"a":543.3,"b":595.4,"ans":"<"},{"type":1,"list":[109.3,97.05,8.48,12.78,9.549],"size":5,"max":109.3,"min":8.48},{"type":1,"typeA":1,"typeB":3,"A":532.2,"B":53220},{"typeA":4,"typeB":2,"mul":3600,"A":28800,"B":8,"list_multiple":[60,60]},{"oSo":[47,35],"chuyen":22,"idx":0},{"phansodich":[8,9],"phansonguon":[5,8]},{"idx":3,"dukien":50,"thucte":80,"tong":1600},{"type":1,"startH":4,"startM":55,"duration":725,"endH":17,"endM":0,"durationH":12,"durationM":5},{"type":0,"a":19,"idv":0}]
[{"tuso":"5658","mauso":"100","tuso2":"2829","mauso2":"50"},"<","8,48","53220","8",{"so0":"47","so1":"35"},"19","80",{"hour":"4","min":"55"},"361"]