Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 762 người đã làm bài

[{"tuso":1068,"mauso":10,"value":106.8,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":534,"mauso2":5},{"a":9.343,"b":19.62,"ans":"<"},{"type":1,"list":[50.77,7.56,22.61],"size":3,"max":50.77,"min":7.56},{"type":0,"typeA":3,"typeB":1,"A":227.9,"B":2.279},{"typeA":4,"typeB":2,"mul":3600,"A":10800,"B":3,"list_multiple":[60,60]},{"oSo":[41,34],"chuyen":15,"idx":1},{"phansodich":[9,10],"phansonguon":[9,11]},{"idx":1,"dukien":60,"thucte":80,"tong":480},{"type":1,"startH":1,"startM":33,"duration":457,"endH":9,"endM":10,"durationH":7,"durationM":37},{"type":0,"a":13,"idv":2}]
[{"tuso":"1068","mauso":"10","tuso2":"534","mauso2":"5"},"<","7,56","22790","180",{"so0":"41","so1":"34"},"9","20",{"hour":"1","min":"33"},"169"]