Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 762 người đã làm bài

[{"tuso":345,"mauso":10,"value":34.5,"toigian":false,"ucln":5,"tuso2":69,"mauso2":2},{"a":82.04,"b":610,"ans":"<"},{"type":1,"list":[63.94,55.08,921.6,21.64],"size":4,"max":921.6,"min":21.64},{"type":1,"typeA":6,"typeB":4,"A":513.2,"B":5.132},{"typeA":4,"typeB":3,"mul":60,"A":420,"B":7,"list_multiple":[60]},{"oSo":[48,20],"chuyen":19,"idx":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[8,13]},{"idx":1,"dukien":60,"thucte":80,"tong":960},{"type":3,"so":5,"startH":3,"startM":5,"endH":15,"endM":25},{"type":0,"a":19,"idv":0}]
[{"tuso":"345","mauso":"10","tuso2":"69","mauso2":"2"},"<","21,64","5,132","7",{"so0":"48","so1":"20"},"2","20",{"hour":"3","min":"5"},"361"]