Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 756 người đã làm bài

[{"tuso":5316,"mauso":100,"value":53.16,"toigian":false,"ucln":4,"tuso2":1329,"mauso2":25},{"a":36.08,"b":5.92,"ans":">"},{"type":1,"list":[19.96,25.33,25.13,97.5],"size":4,"max":97.5,"min":19.96},{"type":0,"typeA":3,"typeB":5,"A":21.48,"B":2148},{"typeA":2,"typeB":1,"mul":24,"A":72,"B":3,"list_multiple":[24]},{"oSo":[40,26],"chuyen":11,"idx":2},{"phansodich":[5,8],"phansonguon":[7,25]},{"idx":3,"dukien":50,"thucte":90,"tong":1350},{"type":2,"so":6,"startH":2,"startM":12,"endH":13,"endM":12},{"type":0,"a":11,"idv":0}]
[{"tuso":"5316","mauso":"100","tuso2":"1329","mauso2":"25"},">","19,96","2148","3",{"so0":"40","so1":"26"},"48","90",{"hour":"13","min":"12"},"121"]