Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 756 người đã làm bài

[{"tuso":4285,"mauso":100,"value":42.85,"toigian":false,"ucln":5,"tuso2":857,"mauso2":20},{"a":71.86,"b":4.77,"ans":">"},{"type":0,"list":[231.1,2.195,4.045,62.6],"size":4,"max":231.1,"min":2.195},{"type":0,"typeA":3,"typeB":6,"A":5.94,"B":5940},{"typeA":0,"typeB":2,"mul":168,"A":8,"B":1344,"list_multiple":[7,24]},{"oSo":[18,47],"chuyen":12,"idx":0},{"phansodich":[3,4],"phansonguon":[6,12]},{"idx":3,"dukien":80,"thucte":90,"tong":2880},{"type":1,"startH":21,"startM":26,"duration":132,"endH":23,"endM":38,"durationH":2,"durationM":12},{"type":1,"a":9,"idv":1}]
[{"tuso":"357000","mauso":"100","tuso2":"3570","mauso2":"1"},">","231,1","5940","1344",{"so0":"18","so1":"47"},"12","54",{"hour":"21","min":"26"},"36"]