Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 755 người đã làm bài

[{"tuso":6758,"mauso":1000,"value":6.758,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":3379,"mauso2":500},{"a":1.651,"b":99.11,"ans":"<"},{"type":0,"list":[497.3,3.552,393.1,20.25,860.5],"size":5,"max":860.5,"min":3.552},{"type":0,"typeA":5,"typeB":6,"A":9.379,"B":93.79},{"typeA":2,"typeB":3,"mul":60,"A":4,"B":240,"list_multiple":[60]},{"oSo":[44,12],"chuyen":18,"idx":1},{"phansodich":[4,9],"phansonguon":[8,38]},{"idx":4,"dukien":30,"thucte":60,"tong":180},{"type":3,"so":6,"startH":0,"startM":20,"endH":2,"endM":0},{"type":0,"a":15,"idv":0}]
[{"tuso":"6758","mauso":"1000","tuso2":"3379","mauso2":"500"},"<","860,5","93,79","240",{"so0":"44","so1":"12"},"40","3",{"hour":"0","min":"20"},"225"]