Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 761 người đã làm bài

[{"tuso":4029,"mauso":100,"value":40.29,"toigian":true},{"a":11.2,"b":182,"ans":"<"},{"type":1,"list":[66.61,68.65,0.17,7.026],"size":4,"max":68.65,"min":0.17},{"type":0,"typeA":3,"typeB":5,"A":0.398,"B":39.8},{"typeA":2,"typeB":4,"mul":3600,"A":3,"B":10800,"list_multiple":[60,60]},{"oSo":[45,34],"chuyen":18,"idx":0},{"phansodich":[8,9],"phansonguon":[3,7]},{"idx":3,"dukien":70,"thucte":100,"tong":1400},{"type":1,"startH":4,"startM":41,"duration":459,"endH":12,"endM":20,"durationH":7,"durationM":39},{"type":1,"a":17,"idv":0}]
[{"tuso":"4029","mauso":"100"},"<","0,17","39,8","10800",{"so0":"45","so1":"34"},"29","100",{"hour":"4","min":"41"},"68"]