Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Diệp Vấn
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm

Có 816 người đã làm bài

[{"tuso":9384,"mauso":10,"value":938.4,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":4692,"mauso2":5},{"a":71.37,"b":71.37,"ans":"="},{"type":1,"list":[24.25,76.09,565.6,260.2],"size":4,"max":565.6,"min":24.25},{"type":1,"typeA":6,"typeB":4,"A":66.29,"B":0.6629},{"typeA":2,"typeB":1,"mul":24,"A":120,"B":5,"list_multiple":[24]},{"oSo":[45,37],"chuyen":19,"idx":0},{"phansodich":[4,5],"phansonguon":[7,9]},{"idx":4,"dukien":50,"thucte":60,"tong":900},{"type":1,"startH":18,"startM":41,"duration":151,"endH":21,"endM":12,"durationH":2,"durationM":31},{"type":0,"a":1,"idv":2}]
[{"tuso":"9384","mauso":"10","tuso2":"4692","mauso2":"5"},"=","24,25","0,6629","5",{"so0":"45","so1":"37"},"1","15",{"hour":"18","min":"41"},"1"]