Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 763 người đã làm bài

[{"tuso":7223,"mauso":1000,"value":7.223,"toigian":true},{"a":46.8,"b":7.992,"ans":">"},{"type":0,"list":[931.8,5.696,6.847,78.01,921.1],"size":5,"max":931.8,"min":5.696},{"type":1,"typeA":1,"typeB":5,"A":1.78,"B":17800},{"typeA":3,"typeB":1,"mul":1440,"A":12960,"B":9,"list_multiple":[24,60]},{"oSo":[50,44],"chuyen":18,"idx":0},{"phansodich":[3,4],"phansonguon":[2,6]},{"idx":0,"dukien":40,"thucte":20,"tong":80},{"type":0,"startH":23,"startM":8,"duration":4,"endH":23,"endM":12,"durationH":0,"durationM":4},{"type":0,"a":10,"idv":0}]
[{"tuso":"7223","mauso":"1000"},">","931,8","17800","540",{"so0":"50","so1":"44"},"10","4",{"hour":"23","min":"12"},"100"]