Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Diệp Vấn
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm

Có 816 người đã làm bài

[{"tuso":6901,"mauso":100,"value":69.01,"toigian":true},{"a":1.363,"b":1.363,"ans":"="},{"type":0,"list":[6.898,5.25,0.96,28.16],"size":4,"max":28.16,"min":0.96},{"type":1,"typeA":0,"typeB":2,"A":36.27,"B":3627},{"typeA":2,"typeB":1,"mul":24,"A":72,"B":3,"list_multiple":[24]},{"oSo":[29,11],"chuyen":13,"idx":0},{"phansodich":[4,9],"phansonguon":[1,36]},{"idx":2,"dukien":40,"thucte":30,"tong":240},{"type":2,"so":6,"startH":0,"startM":20,"endH":2,"endM":0},{"type":0,"a":16,"idv":2}]
[{"tuso":"6901","mauso":"100"},"=","28,16","3627","3",{"so0":"24","so1":"16"},"27","30",{"hour":"2","min":"00"},"256"]