Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Diệp Vấn
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm

Có 816 người đã làm bài

[{"tuso":4317,"mauso":10,"value":431.7,"toigian":true},{"a":98.98,"b":73.52,"ans":">"},{"type":0,"list":[895.7,106.8,302.8,29.65],"size":4,"max":895.7,"min":29.65},{"type":0,"typeA":2,"typeB":4,"A":99.97,"B":9997},{"typeA":4,"typeB":2,"mul":3600,"A":21600,"B":6,"list_multiple":[60,60]},{"oSo":[21,32],"chuyen":10,"idx":1},{"phansodich":[5,9],"phansonguon":[3,27]},{"idx":3,"dukien":40,"thucte":80,"tong":320},{"type":1,"startH":4,"startM":31,"duration":1118,"endH":23,"endM":9,"durationH":18,"durationM":38},{"type":0,"a":16,"idv":1}]
[{"tuso":"4317","mauso":"10"},">","895,7","9997","6",{"so0":"21","so1":"32"},"27","80",{"hour":"8","min":"21"},"256"]