Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 499 người đã làm bài

[{"list":[628798008,502119247,564686073,578286902,748657219,573794549],"N":6,"max":502119247},{"so1":49506,"so2":50},{"typeA":1,"typeB":2,"B":25,"A":[2,5],"convert":0},{"b":5,"k":15,"r":70},{"a":12,"b":32,"tong":44,"hieu":20},{"a":14,"b":40,"tong":54,"hieu":26},{"oSo":[8,50],"type":1},{"idx":3,"A":[27,19,47]},{"type":1,"values":[203,3,23]},{"idx":2,"unitCost":11000,"d":33,"r":19}]
["502119247","2475300","25","10",{"A":"12","B":"32"},{"A":"14","B":"40"},["8","50"],"22","203","1144000"]