Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 498 người đã làm bài

[{"list":[593061063,654055033,767846754,316499743],"N":4,"max":316499743},{"so1":77419,"so2":60},{"typeA":1,"typeB":2,"B":81,"A":[8,1],"convert":0},{"b":3,"k":6,"r":6},{"a":19,"b":41,"tong":60,"hieu":22},{"a":11,"b":33,"tong":44,"hieu":22},{"oSo":[7,19],"type":0},{"idx":1,"A":[42,41,25]},{"type":4,"values":[229,3,49]},{"idx":7,"unitCost":3,"d":240,"r":240}]
["316 499 743","4645140","81","0",{"A":"19","B":"41"},{"A":"11","B":"33"},["7","19"],"36",{"H":"","M":"3","S":"49"},"320"]