Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 530 người đã làm bài

[{"list":[475616388,752866572,532535824,294455006],"N":4,"max":294455006},{"so1":35391,"so2":40},{"typeA":2,"typeB":3,"B":45,"A":[4,5],"convert":1},{"b":3,"k":4,"r":9},{"a":29,"b":45,"tong":74,"hieu":16},{"a":27,"b":41,"tong":68,"hieu":14},{"oSo":[7,45],"type":1},{"idx":3,"A":[27,21,45]},{"type":4,"values":[230,3,50]},{"idx":1,"unitCost":4,"d":120,"r":168}]
["294455006","1415640",["4","5"],"1",{"A":"29","B":"45"},{"A":"27","B":"41"},["5","33"],"31",{"H":"","M":"3","S":"50"},"144"]