Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 498 người đã làm bài

[{"list":[330661053,374621968,252651101,179241292,500275521,573785796,452035165,734932225,980799133],"N":9,"max":179241292},{"so1":64049,"so2":30},{"typeA":1,"typeB":2,"B":97,"A":[9,7],"convert":0},{"b":6,"k":10,"r":42},{"a":15,"b":19,"tong":34,"hieu":4},{"a":29,"b":35,"tong":64,"hieu":6},{"oSo":[6,20],"type":0},{"idx":4,"n":[3,7],"A":[22,62]},{"type":1,"values":[198,3,18]},{"idx":2,"unitCost":43000,"d":54,"r":64}]
["179241292","1921470","97","2",{"A":"15","B":"19"},{"A":"35","B":"29"},["6","20"],"250","198",""]