Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 498 người đã làm bài

[{"list":[988144626,990617171,951913514,950842142,973333641,959247745,952697985],"N":7,"max":950842142},{"so1":2304,"so2":20},{"typeA":1,"typeB":3,"B":771,"A":[7,7,1],"convert":0},{"b":9,"k":4,"r":27},{"a":22,"b":40,"tong":62,"hieu":18},{"a":10,"b":22,"tong":32,"hieu":12},{"oSo":[6,40],"type":1},{"idx":4,"n":[4,6],"A":[17,27]},{"type":4,"values":[140,2,20]},{"idx":6,"unitCost":23000,"d":23,"r":48}]
["950 842 142","46080","771","3",{"A":"22","B":"40"},{"A":"10","B":"22"},["6","40"],"23",{"H":"","M":"2","S":"20"},"3266000"]