Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 529 người đã làm bài

[{"list":[672358807,741663049,572897153,968105121,922308587,272625890,864321810],"N":7,"max":272625890},{"so1":16142,"so2":20},{"typeA":0,"typeB":2,"B":661,"A":[6,6,1],"convert":1},{"b":3,"k":4,"r":4},{"a":12,"b":46,"tong":58,"hieu":34},{"a":19,"b":45,"tong":64,"hieu":26},{"oSo":[8,49],"type":1},{"idx":3,"A":[37,29,45]},{"type":5,"values":[1971,0,32,51]},{"idx":3,"unitCost":2,"d":64,"r":122}]
["272 625 890","322840",["6","6","1"],"0",{"A":"5","B":"39"},{"A":"45","B":"19"},["8","49"],"37",{"H":"0,5","M":"62","S":"51"},"186"]