Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 498 người đã làm bài

[{"list":[284903217,273309941,604734734,124179373,515270376],"N":5,"max":124179373},{"so1":33431,"so2":80},{"typeA":2,"typeB":3,"B":45,"A":[4,5],"convert":0},{"b":5,"k":6,"r":13},{"a":27,"b":37,"tong":64,"hieu":10},{"a":14,"b":48,"tong":62,"hieu":34},{"oSo":[8,57],"type":1},{"idx":0,"A":[55,52,28]},{"type":1,"values":[284,4,44]},{"idx":5,"unitCost":14000,"d":12,"r":26}]
["124179373","2674480","45","1",{"A":"27","B":"37"},{"A":"14","B":"48"},["8","57"],"45","284","4368000"]