Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 529 người đã làm bài

[{"list":[924070262,918992229,901642763,739223700,985761730],"N":5,"max":739223700},{"so1":14296,"so2":70},{"typeA":1,"typeB":3,"B":188,"A":[1,8,8],"convert":1},{"b":6,"k":10,"r":13},{"a":28,"b":34,"tong":62,"hieu":6},{"a":30,"b":42,"tong":72,"hieu":12},{"oSo":[6,28],"type":0},{"idx":5,"n":[8,8],"A":[25,57]},{"type":1,"values":[154,2,34]},{"idx":0,"unitCost":62000,"d":68,"r":93}]
["739223700","1000720",["1","8","8"],"3",{"A":"28","B":"34"},{"A":"30","B":"42"},["6","28"],"41","154","19964000"]