Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 531 người đã làm bài

[{"list":[614584502,731230053,691535041],"N":3,"max":614584502},{"so1":34246,"so2":60},{"typeA":2,"typeB":3,"B":72,"A":[7,2],"convert":0},{"b":8,"k":14,"r":70},{"a":20,"b":46,"tong":66,"hieu":26},{"a":19,"b":39,"tong":58,"hieu":20},{"oSo":[8,25],"type":0},{"idx":3,"A":[36,27,57]},{"type":1,"values":[183,3,3]},{"idx":2,"unitCost":83000,"d":94,"r":38}]
["614 584 502","2054760","72","0",{"A":"20","B":"46"},{"A":"39","B":"19"},["8","24"],"40","183","10956000"]