Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Nguyen Nhat Nam
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm

Có 529 người đã làm bài

[{"list":[865435559,762491514,687714169,530165950],"N":4,"max":530165950},{"so1":60508,"so2":20},{"typeA":2,"typeB":3,"B":51,"A":[5,1],"convert":1},{"b":7,"k":4,"r":6},{"a":19,"b":49,"tong":68,"hieu":30},{"a":16,"b":26,"tong":42,"hieu":10},{"oSo":[6,15],"type":0},{"idx":1,"A":[46,41,42]},{"type":3,"values":[188,3,8]},{"idx":5,"unitCost":55000,"d":99,"r":26}]
["530165950","1210160",["5","1"],"0",{"A":"19","B":"49"},{"A":"16","B":"26"},["6","15"],"43",{"H":"3","M":"8","S":""},"6875000"]