Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[4,5],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":2,"type":2},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":6,"idx":10},{"so2":3,"so1":24,"idx":6},{"type":0,"alpha":40,"da":1,"start":0,"colorID":4},{"type":5,"so2":4,"so1":32,"so3":7}]
[["36","42","54"],["18","42"],["42","49","63"],["28","35"],">",">",{"ans1":"6 x 3 = 18","ans2":"18"},{"ans1":"24 : 3 = 8","ans2":"8"},0,"1"]