Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2200 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[3,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"a":5,"b":4,"c":5,"type":3},{"type":1,"b":3,"c":4},{"so2":3,"so1":7,"idx":2},{"so2":3,"so1":21,"idx":5},{"type":1,"alpha":110,"da":1,"start":70,"colorID":0},{"type":4,"so2":2,"so1":12,"so3":65}]
[["18","48"],["30","42","48"],["14","28","42"],["14","49","63"],"<","<",{"ans1":"7*3=21","ans2":"21"},{"ans1":"21:3=7","ans2":"7"},1,"71"]