Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,5,6],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":7,"idx":1},{"so2":2,"so1":16,"idx":9},{"type":2,"alpha":160,"da":1,"start":10,"colorID":5},{"type":8,"so4":2,"so3":10,"so1":2,"so2":2}]
[["24","42","48"],["30","48","54"],["49","56","63"],["14","35","42"],"<",">",{"ans1":"7x3=21","ans2":"21"},{"ans1":"16:2=8","ans2":"8"},1,"7"]