Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[2,5,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"a":5,"b":3,"c":2,"type":3},{"type":1,"b":4,"c":2},{"so2":4,"so1":9,"idx":11},{"so2":4,"so1":28,"idx":0},{"type":0,"alpha":70,"da":1,"start":0,"colorID":5},{"type":2,"so2":2,"so3":9,"so1":4}]
[["42","42","48"],["24","48","54"],["14","35","56","63"],["56","63"],">",">",{"ans1":"9*4=36","ans2":"36"},{"ans1":"28:4=7","ans2":"7"},1,"22"]