Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,3,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":1},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":5},{"so2":4,"so1":5,"idx":7},{"so2":4,"so1":36,"idx":9},{"type":2,"alpha":70,"da":1,"start":30,"colorID":1},{"type":0,"so1":3,"so2":2,"so3":11}]
[["36","48","54"],["12","24","36"],["14","21","49"],["42","49","56"],">","<",{"ans1":"5*4=20","ans2":"20"},{"ans1":"36:4=9","ans2":"9"},1,"17"]