Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[2,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[6,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"a":2,"b":4,"c":3,"type":2},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":3},{"so2":3,"so1":4,"idx":2},{"so2":4,"so1":40,"idx":4},{"type":1,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":2},{"type":4,"so2":5,"so1":25,"so3":53}]
[["12","42","48","54"],["36","48"],["28","42","56","63"],["21","42","56"],">",">",{"ans1":"4*3=12","ans2":"12"},{"ans1":"40:4=10","ans2":"10"},0,"58"]