Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,3],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":2},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":5},{"so2":2,"so1":6,"idx":10},{"so2":3,"so1":21,"idx":9},{"type":2,"alpha":90,"da":0,"start":55,"colorID":0},{"type":6,"so3":1,"so2":3,"so1":91}]
[["36","42","48"],["30","42","48","54"],["14","21"],["42","56","63"],">","<",{"ans1":"6 : 2 = 3","ans2":"3"},{"ans1":"21 : 3 = 7","ans2":"7"},0,"94"]