Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,5,6],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[1,4,5],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,7],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"a":2,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":4,"c":2},{"so2":4,"so1":6,"idx":2},{"so2":4,"so1":32,"idx":8},{"type":2,"alpha":150,"da":1,"start":5,"colorID":4},{"type":3,"so2":1,"so3":2,"so1":88}]
[["18","30","36"],["6","24","30"],["42","49"],["42","49","56","63"],"<",">",{"ans1":"6x4=24","ans2":"24"},{"ans1":"32:4=8","ans2":"8"},1,"86"]