Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[6,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,7],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":2},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":4,"so1":6,"idx":12},{"so2":3,"so1":21,"idx":5},{"type":2,"alpha":50,"da":1,"start":5,"colorID":2},{"type":4,"so2":5,"so1":10,"so3":96}]
[["30","36","48"],["36","48"],["49","63"],["28","42","49"],"<",">",{"ans1":"6 * 4 = 24","ans2":" 24"},{"ans1":"21 : 3 = 7","ans2":" 7"},1," 98"]