Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[5,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,5,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,5,7],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":3},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":4,"idx":10},{"so2":5,"so1":15,"idx":3},{"type":1,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":2},{"type":5,"so2":3,"so1":21,"so3":1}]
[["30","54"],["18","30","42"],["28","42","56"],["14","35","49"],">",">",{"ans1":"4x3=12","ans2":"12"},{"ans1":"15:5=3","ans2":"3"},1,"6"]