Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":2,"type":1},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":4},{"so2":3,"so1":5,"idx":3},{"so2":4,"so1":12,"idx":7},{"type":3,"alpha":90,"da":0,"start":45,"colorID":1},{"type":0,"so1":5,"so2":6,"so3":28}]
[["48","54"],["36","42","48","54"],["49","56"],["28","42","56"],">","<",{"ans1":"5x3=15","ans2":"15"},{"ans1":"12:4=3","ans2":"3"},0,"58"]