Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":2,"type":1},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":6,"idx":12},{"so2":4,"so1":36,"idx":0},{"type":1,"alpha":70,"da":1,"start":110,"colorID":1},{"type":2,"so2":1,"so3":2,"so1":31}]
[["48","54"],["18","36","48"],["21","49"],["35","49","56"],">",">",{"ans1":"6*3=18","ans2":"18"},{"ans1":"36:4=9","ans2":"9"},1,"33"]