Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[2,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[0,2,4,6],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[4,7],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":3},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":2},{"so2":3,"so1":8,"idx":10},{"so2":5,"so1":35,"idx":5},{"type":2,"alpha":90,"da":0,"start":25,"colorID":1},{"type":8,"so4":4,"so3":32,"so1":4,"so2":3}]
[["12","42","48","54"],["18","48","54"],["0","14","28","42"],["28","49"],">",">",{"ans1":"8 x 3 = 24","ans2":"24"},{"ans1":"35 : 5 = 7","ans2":"7"},0,"20"]