Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,3],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,8],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":4},{"so2":4,"so1":4,"idx":8},{"so2":3,"so1":9,"idx":4},{"type":2,"alpha":150,"da":1,"start":15,"colorID":3},{"type":6,"so3":4,"so2":32,"so1":1}]
[["18","36","54"],["30","36","48"],["14","21"],["28","35","56"],"<","<",{"ans1":"4x4=16","ans2":"16"},{"ans1":"9:3=3","ans2":"3"},1,"8"]