Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[0,3,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,5,7],"help":false},{"a":2,"b":4,"c":3,"type":3},{"type":1,"b":3,"c":4},{"so2":3,"so1":5,"idx":8},{"so2":2,"so1":10,"idx":1},{"type":3,"alpha":40,"da":1,"start":30,"colorID":3},{"type":1,"so1":3,"so2":9,"so3":16}]
[["30","42","48"],["18","36","48"],["0","21","42"],["21","35","49"],">","<",{"ans1":"5x3=15","ans2":"15"},{"ans1":"10:2=5","ans2":"5"},1,"11"]