Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[1,2,5,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":3},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so2":5,"so1":7,"idx":2},{"so2":3,"so1":30,"idx":1},{"type":3,"alpha":90,"da":0,"start":5,"colorID":4},{"type":5,"so2":2,"so1":4,"so3":1}]
[["6","12","30","48"],["24","36"],["49","56 ","63"],["42","56","63"],"<",">",{"ans1":"7*5=35","ans2":"35"},{"ans1":"30/3=10","ans2":"10"},0,"1"]