Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[2,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,5,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,2,4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":2,"type":0},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":4,"idx":14},{"so2":2,"so1":12,"idx":3},{"type":2,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":2},{"type":7,"so3":3,"so2":18,"so1":49}]
[["12","42","48","54"],["6","30","36","48"],["7","14","28","42"],["14","49","63"],">",">",{"ans1":"4x3=12","ans2":"12"},{"ans1":"12:2=6","ans2":"6"},1,"43"]