Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":5,"type":0},{"type":0,"a":3,"b":3,"c":4},{"so2":2,"so1":5,"idx":12},{"so2":4,"so1":16,"idx":0},{"type":1,"alpha":60,"da":1,"start":120,"colorID":1},{"type":2,"so2":5,"so3":7,"so1":45}]
[["48","54"],["18","30","48"],["28","49","63"],["49","56"],"<","<",{"ans1":"5-2=3","ans2":"3"},{"ans1":"16:4=4","ans2":"4"},1,"80"]