Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":2},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":2},{"so2":3,"so1":4,"idx":2},{"so2":3,"so1":24,"idx":7},{"type":3,"alpha":110,"da":1,"start":50,"colorID":5},{"type":6,"so3":2,"so2":6,"so1":65}]
[["36","42","48"],["42","48","54"],["49","56"],["35","42","56"],">",">",{"ans1":"4X3=12","ans2":"12"},{"ans1":"24:3=8","ans2":"8"},1,"68"]