Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"a":2,"b":3,"c":2,"type":1},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":5},{"so2":2,"so1":3,"idx":4},{"so2":5,"so1":45,"idx":3},{"type":1,"alpha":80,"da":1,"start":100,"colorID":0},{"type":6,"so3":3,"so2":6,"so1":39}]
[["30","42","48"],["12","36","48"],["28","56","63"],["49","56","63"],">","<",{"ans1":"3x2=6","ans2":"6"},{"ans1":"45:5=9","ans2":"9"},0,"41"]