Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2203 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[2,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[2,4,5,9],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":2,"type":2},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":5},{"so2":4,"so1":6,"idx":0},{"so2":3,"so1":18,"idx":6},{"type":1,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":1},{"type":9,"so4":1,"so3":1,"so1":2,"so2":5}]
[["24","36","48"],["48","54"],["14","42","56","63"],["14","28","35","63"],">","<",{"ans1":"6x4=24","ans2":"24"},{"ans1":"18:3= 6","ans2":"6"},1,"8"]