Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[1,6,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[2,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,8],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":2,"b":4,"c":5},{"so2":2,"so1":7,"idx":6},{"so2":4,"so1":36,"idx":8},{"type":0,"alpha":150,"da":1,"start":0,"colorID":1},{"type":8,"so4":1,"so3":2,"so1":4,"so2":8}]
[["6","36","54"],["24","42","48"],["14","56"],["28","35","56"],"<","<",{"ans1":"7x2=14","ans2":"14"},{"ans1":"36:4=9","ans2":"9"},1,"34"]