Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[1,3,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[3,5,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,4,5],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":0},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":4},{"so2":4,"so1":5,"idx":4},{"so2":4,"so1":16,"idx":3},{"type":1,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":0},{"type":3,"so2":0,"so3":1,"so1":44}]
[["6","18","48","54"],["18","30","36","42"],["35","49","56"],["14","28","35"],"<","<",{"ans1":"5*4=20","ans2":"20"},{"ans1":"16/4=20","ans2":"20"},1,"44"]