Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[2,4,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,4,5],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":4,"type":1},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":2},{"so2":4,"so1":3,"idx":0},{"so2":4,"so1":40,"idx":0},{"type":2,"alpha":10,"da":1,"start":30,"colorID":1},{"type":0,"so1":1,"so2":5,"so3":76}]
[["12","24","42"],["12","24","30"],["14","56","63"],["35","49","56","63"],"<",">",{"ans1":"3*4=12","ans2":"12"},{"ans1":"40/4=10","ans2":"10"},1,"81"]