Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2199 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[0,4],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"a":5,"b":4,"c":3,"type":3},{"type":0,"a":5,"b":4,"c":2},{"so2":3,"so1":8,"idx":2},{"so2":3,"so1":18,"idx":6},{"type":2,"alpha":40,"da":1,"start":15,"colorID":4},{"type":7,"so3":4,"so2":16,"so1":32}]
[["0","24"],["24","36","48"],["21","35","56"],["28","42","56"],">",">",{"ans1":"8x3=24","ans2":"24"},{"ans1":"18/3=6","ans2":"6"},1,"28"]