Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[2,4,5,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":3},{"so2":4,"so1":8,"idx":10},{"so2":3,"so1":12,"idx":5},{"type":1,"alpha":90,"da":0,"start":90,"colorID":5},{"type":9,"so4":5,"so3":45,"so1":3,"so2":8}]
[["12","24","30","48"],["36","42","48"],["42","49","63"],["49","56","63"],"<"," >",{"ans1":"8 x 4 = 32","ans2":"32"},{"ans1":"12 : 3 = 4","ans2":"4"},0,"15"]