Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[4,5],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,8],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":5,"type":3},{"type":0,"a":4,"b":4,"c":2},{"so2":2,"so1":9,"idx":1},{"so2":4,"so1":8,"idx":2},{"type":1,"alpha":150,"da":1,"start":30,"colorID":2},{"type":5,"so2":3,"so1":6,"so3":2}]
[["24","30"],["36","42","54"],["21","49"],["28","35","56"],"<",">",{"ans1":"9*2=18","ans2":"18"},{"ans1":"8/4=2","ans2":"2"},1,"0"]