Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2200 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[2,5,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[3,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"a":5,"b":3,"c":4,"type":3},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so2":3,"so1":6,"idx":3},{"so2":3,"so1":15,"idx":8},{"type":2,"alpha":90,"da":0,"start":75,"colorID":2},{"type":3,"so2":1,"so3":3,"so1":29}]
[["12","30","42","54"],["18","36","48","54"],["42","56","63"],["42","49","56"],"<",">",{"ans1":"6x3=18","ans2":"18"},{"ans1":"15:3=5","ans2":"5"},0,"26"]